تیم کیتز | طرح ها و اخبار لباس و پیراهن تیم ها تحلیل و بررسی لباس تیم هایی ورزشی ایران و جهان / فراخوان های طراحی لباس تیم هایی ورزشی / اخبار و تصاویر لباس تیم های ورزشی http://teamkits.mihanblog.com 2020-09-26T02:14:37+01:00 text/html 2020-08-22T14:21:57+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز لباس های دوم و سوم جنوا برای فصل 21-2020 http://teamkits.mihanblog.com/post/3592 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-21-2020/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/08/post3495.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-22T11:36:09+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز لباس های زسکا مسکو برای فصل 21-2020 http://teamkits.mihanblog.com/post/3591 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b3%da%a9%d8%a7-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-21-2020/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/08/post3494.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-19T16:42:05+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز لباس سوم رنجرز برای فصل 21-2020 http://teamkits.mihanblog.com/post/3590 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-21-2020/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/08/post3493.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-19T15:27:24+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز لباس اول ارمنستان برای سال 2020 و 2021 http://teamkits.mihanblog.com/post/3589 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/لباس-اول-ارمنستان-برای-سال-2020-و-2021/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/08/post3492.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-08-19T11:15:07+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز لباس های دورتموند برای لیگ قهرمانان 21-2020 http://teamkits.mihanblog.com/post/3588 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%db%8c%da%af-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-21-2020/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/08/post3491.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div>