تیم کیتز | طرح ها و اخبار لباس و پیراهن تیم ها تحلیل و بررسی لباس تیم هایی ورزشی ایران و جهان / فراخوان های طراحی لباس تیم هایی ورزشی / اخبار و تصاویر لباس تیم های ورزشی http://www.teamkits.org 2020-07-12T14:38:54+01:00 text/html 2020-07-12T09:47:10+01:00 www.teamkits.org تیم کیتز لباس اول رئال مادرید برای فصل 21-2020 http://www.teamkits.org/post/3433 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-21-2020/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/07/post3338.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-11T18:02:32+01:00 www.teamkits.org تیم کیتز لباس های نسخه محدود پوما برای تیم های ژاپنی http://www.teamkits.org/post/3432 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%98%d8%a7/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/07/post3337.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-11T12:16:49+01:00 www.teamkits.org تیم کیتز لباس های تمرینی پی اس وی برای فصل 21-2020 http://www.teamkits.org/post/3430 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-21-2020" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/07/post3335.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-10T16:34:28+01:00 www.teamkits.org تیم کیتز کالکشن تمرینی اینتر برای فصل 21-2020 http://www.teamkits.org/post/3429 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/کالکشن-تمرینی-اینتر-برای-فصل-21-2020/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/07/post3334.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-10T11:24:50+01:00 www.teamkits.org تیم کیتز لباس اول سلتیک برای فصل 21-2020 http://www.teamkits.org/post/3428 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-21-2020/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/07/post3333.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div>