تیم کیتز | طرح ها و اخبار لباس و پیراهن تیم ها تحلیل و بررسی لباس تیم هایی ورزشی ایران و جهان / فراخوان های طراحی لباس تیم هایی ورزشی / اخبار و تصاویر لباس تیم های ورزشی http://teamkits.org 2020-01-26T07:45:08+01:00 text/html 2020-01-25T19:34:03+01:00 teamkits.org تیم کیتز مشکلات عجیب شهر خودرو در شهر لباس http://teamkits.org/post/3080 <div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/01/post2987.jpg" alt=""></a></div><div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div> text/html 2020-01-25T11:31:18+01:00 teamkits.org تیم کیتز "3" جایگزین یوکوهاما تایر روی لباس چلسی http://teamkits.org/post/3079 <div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://teamkits.ir/3-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%db%8c%d9%88%da%a9%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%da%86%d9%84%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/01/post2986.jpg" alt=""></a></div><div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div> text/html 2020-01-24T09:12:22+01:00 teamkits.org تیم کیتز ادعای عجیب کِلمه؛ "اسپانسر ایران بودیم" http://teamkits.org/post/3078 <div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://teamkits.ir/%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%da%a9%d9%90%d9%84%d9%85%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c%d9%85/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/01/post2985.jpg" alt=""></a></div><div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div> text/html 2020-01-23T15:53:50+01:00 teamkits.org تیم کیتز ما بی انصاف نیستیم؛ یقه اش فرق داره! http://teamkits.org/post/3077 <div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%85%d8%a7-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85%d8%9b-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/01/post2984.jpg" alt=""></a></div><div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div> text/html 2020-01-23T13:50:50+01:00 teamkits.org تیم کیتز رونمایی نیوبالانس از نسخه چرمی Furon V6 و Tekela V2 http://teamkits.org/post/3076 <div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://teamkits.ir/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-furon-v6-%d9%88-tekela-v2/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/01/post2983.jpg" alt=""></a></div><div align="center" style="text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div>