تیم کیتز | طرح ها و اخبار لباس و پیراهن تیم ها تحلیل و بررسی لباس تیم هایی ورزشی ایران و جهان / فراخوان های طراحی لباس تیم هایی ورزشی / اخبار و تصاویر لباس تیم های ورزشی http://teamkits.mihanblog.com 2020-03-31T19:46:55+01:00 text/html 2020-03-31T14:12:07+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز تعویق رونمایی لباس تیم های ملی اروپایی http://teamkits.mihanblog.com/post/3240 <div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d9%82-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/03/post3146.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div> text/html 2020-03-30T14:58:13+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز گمانه زنی ها برای همکاری اینتر و آدیداس http://teamkits.mihanblog.com/post/3239 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%da%af%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%a2%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b3/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/03/post3145.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div> text/html 2020-03-29T17:15:41+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز نظرسنجی ترین های لباس سال 98 http://teamkits.mihanblog.com/post/3238 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/03/post3144.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>برای شکرت در نظرسنجی روی تصویر بالا کیک کنید</b></font></div> text/html 2020-03-28T10:27:32+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز لباس دوم کره جنوبی برای سال های 2020 و 2021 http://teamkits.mihanblog.com/post/3237 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-2020-%d9%88-2021/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/03/post3143.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-28T10:24:16+01:00 teamkits.mihanblog.com تیم کیتز لباس اول کره جنوبی برای سال های 2020 و 2021 http://teamkits.mihanblog.com/post/3236 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://teamkits.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-2020-%d9%88-2021/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/wp-content/uploads/2020/03/post3142.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://teamkits.ir/org/theme/newsitelink.png" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><br></div>